تبلیغات
Commanders blue shirt - برنامه قهرمانی استقلال

برنامه قهرمانی استقلال

 

هفته اول:

* پرسپولیس تهران- ملوان بندرانزلی

* داماش گیلان- صنعت نفت آبادان

* فجرسپاسی شیراز- نفت مرکزی

* مس کرمان- شهرداری تبریز

* سپاهان اصفهان - استقلال تهران

* سایپای البرز- مس سرچشمه رفسنجان

* تراکتورسازی تبریز- صبای قم

* راه آهن شهرری - ذوب آهن اصفهان

* فولاد خوزستان - شاهین بوشهر

هفته دوم:

* ملوان بندرانزلی- راه آهن شهرری

* شاهین بوشهر- پرسپولیس تهران

* مس سرچشمه رفسنجان- فولاد خوزستان

* ذوب آهن اصفهان - تراکتورسازی تبریز

* صبای قم - سپاهان اصفهان

* شهرداری تبریز - سایپای البرز

* صنعت نفت آبادان - فجر سپاسی شیراز

* استقلال تهران - داماش گیلان

* نفت مرکزی - مس کرمان

هفته سوم:

* پرسپولیس تهران - شهرداری تبریز

* ملوان بندرانزلی - مس سرچشمه رفسنجان

* فجرسپاسی شیراز - داماش گیلان

* مس کرمان - استقلال تهران

* سپاهان اصفهان - صنعت نفت آبادان

* سایپای البرز - ذوب آهن اصفهان

* تراکتورسازی تبریز - شاهین بوشهر

* راه آهن شهرری - صبای قم

* فولاد خوزستان - نفت مرکزی

 

هفته چهارم:

* داماش گیلان - تراکتورسازی تبریز

* شاهین بوشهر - ملوان بندرانزلی

* مس سرچشمه رفسنجان - پرسپولس تهران

* ذوب آهن اصفهان – فولاد خوزستان

* صبای قم – سایپا البرز

* شهرداری تبریز –سپاهان اصفهان

* صنعت نفت آبادان – مس کرمان

* استقلال تهران- فجر سپاسی شیراز

* نفت مرکزی - راهن آهن شهرری

 

هفته پنجم:

* پرسپولیس تهران - صنعت نفت آبادان

* ملوان بندرانزلی - ذوب آهن اصفهان

* شاهین بوشهر- صبای قم

* مس کرمان- فجر سپاسی شیراز

* سپاهان اصفهان - نفت مرکزی

* سایپای البرز- داماش گیلان

* تراکتورسازی تبریز- شهرداری تبریز

* راه آهن شهرری- مس سرچشمه رفسنجان

* فولاد خوزستان - استقلال تهران

 

هفته ششم:

* ذوب آهن اصفهان - پرسپولیس تهران

* داماش گیلان- مس کرمان

* فجرسپاسی شیراز- سپاهان اصفهان

* مس سرچشمه رفسنجان- شاهین بوشهر

* صبای قم- ملوان بندرانزلی

* شهرداری تبریز - راه آهن شهرری

* صنعت نفت آبادان – فولاد خوزستان

* استقلال تهران- تراکتورسازی تبریز

* نفت مرکزی- سایپای البرز

 

هفته هفتم:

* پرسپولیس تهران - استقلال تهران

* ملوان بندرانزلی - صنعت نفت آبادان

* شاهین بوشهر- ذوب آهن اصفهان

* مس سرچشمه رفسنجان- صبای قم

*سپاهان اصفهان - داماش گیلان

* سایپای البرز- مس کرمان

* تراکتورسازی تبریز- نفت مرکزی

* راهن آهن شهرری - فجر سپاسی شیراز

* فولاد خوزستان - شهرداری تبریز

 

هفته هشتم:

* داماش گیلان- راه آهن شهرری

* فجر سپاسی شیراز- پرسپولیس تهران

* مس کرمان- سپاهان اصفهان

* ذوب آهن اصفهان- مس سرچشمه رفسنجان

* صبای قم - فولاد خوزستان

* شهرداری تبریز- شاهین بوشهر

* صنعت نفت آبادان- تراکتورسازی تبریز

* استقلال تهران - سایپای البرز

* نفت مرکزی- ملوان بندرانزلی

 

هفته نهم:

* پرسپولیس تهران - صبای قم

* ملوان بندرانزلی- استقلال تهران

* شاهین بوشهر- داماش گیلان

* مس سرچشمه رفسنجان- شهرداری تبریز

* ذوب آهن اصفهان- نفت مرکزی

* سایپای البرز - سپاهان اصفهان

* تراکتورسازی تبریز- مس کرمان

* راه آهن شهرری - صنعت نفت آبادان

* فولاد خوزستان- فجر سپاسی شیراز

 

هفته دهم:

* داماش گیلان- فولاد خوزستان

* فجر سپاسی شیراز- سایپای البرز

* مس کرمان- پرسپولیس تهران

* سپاهان اصفهان - تراکتورسازی تبریز

* صبای قم- ذوب آهن اصفهان

* شهرداری تبریز- ملوان بندرانزلی

* صنعت نفت آبادان- شاهین بوشهر

* استقلال تهران- راه آهن شهرری

* نفت مرکزی - مس سرچشمه رفسنجان


 هفته یازدهم:

* پرسپولیس تهران- نفت مرکزی

* ملوان بندرانزلی- داماش گیلان

* شاهین بوشهر- فجر سپاسی شیراز

* مس سرچشمه رفسنجان- صنعت نفت آبادان

* ذوب آهن اصفهان- استقلال تهران

* صبای قم - شهرداری تبریز

* تراکتورسازی تبریز - سایپای البرز

* راه آهن شهرری-سپاهان اصفهان

* فولاد خوزستان - مس کرمان

 

هفته دوازدهم:

* داماش گیلان- پرسپولیس تهران

* فجر سپاسی شیراز- تراکتورسازی تبریز

* مس کرمان - راه آهن شهرری

* سپاهان اصفهان - ملوان بندرانزلی

* سایپای البرز - فولاد خوزستان

* شهرداری تبریز - ذوب آهن اصفهان

* صنعت نفت آبادان - صبای قم

* استقلال تهران- مس سرچشمه رفسنجان

* نفت مرکزی - شاهین بوشهر

 

هفته سیزدهم:

*پرسپولیس تهران- سپاهان اصفهان

* ملوان بندرانزلی - فجر سپاسی

* شاهین بوشهر - مس کرمان

* مس سرچشمه رفسنجان – داماش گیلان

* ذوب آهن اصفهان- صنعت نفت آبادان

* صبای قم- استقلال تهران

* شهرداری تبریز- نفت مرکزی

* راه آهن شهرری- سایپای البرز

* فولاد خوزستان - تراکتورسازی تبریز

 

هفته چهاردهم:

* داماش گیلان - ذوب آهن اصفهان

* فجر سپاسی شیراز - مس سرچشمه رفسنجان

* مس کرمان- ملون بندرانزلی

* سپاهان اصفهان - فولاد خوزستان

* سایپای البرز-پرسپولیس تهران

* تراکتورسازی تبریز- راه آهن شهرری

* صنعت نفت آبادان- شهرداری تبریز

* استقلال تهران- شاهین بوشهر

* نفت مرکزی- صبای قم

 

هفته پانزدهم:

* پرسپولیس تهران- تراکتورسازی تبریز

* ملوان بندرانزلی- سایپای البرز

* شاهین بوشهر- سپاهان اصفهان

* مس سرچشمه رفسنجان- مس کرمان

* ذوب آهن اصفهان- فجر سپاسی شیراز

* صبای قم- داماش گیلان

* شهرداری تبریز- استقلال تهران

* فولاد خوزستان- راه آهن شهرری

* نفت مرکزی- صنعت نفت آبادان

 

هفته شانزدهم:

* داماش گیلان - نفت مرکزی

* فجرسپاسی شیراز - شهرداری تبریز

* مس کرمان- صبای قم

*سپاهان اصفهان - ذوب آهن اصفهان

* سایپای البرز - شاهین بوشهر

* تراکتورسازی تبریز- مس سرچشمه رفسنجان

* راه آهن شهرری - پرسپولیس تهران

* فولاد خوزستان - ملوان بندرانزلی

* استقلال تهران- صنعت نفت آبادان

 

هفته هفدهم:

* پرسپولیس تهران - فولاد خوزستان

* ملوان بندرانزلی- تراکتورسازی تبریز

* شاهین بوشهر- راه آهن شهرری

* مس سرچشمه رفسنجان - سپاهان اصفهان

* ذوب آهن اصفهان- مس کرمان

* صبای قم- فجر سپاسی شیراز

* شهرداری تبریز- داماش گیلان

* صنعت نفت آبادان- سایپای البرز

* نفت مرکزی - استقلال تهران